CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 02: Hai Pháp - 05. Phẩm Hội Chúng

Ấn tống
Album: 
Chương 02: Hai Pháp
Tác giả: 
Đại Tạng Kinh
Category: 
Kinh Tăng Chi
Bạn: Không có. TB: 2.5 (24 votes)
2.826 lượt nghe.
Bình luận