Vấn đáp: Khái niệm về thiền đốn ngộ, vượt qua sân hận - TT. Thích Nhật Từ

Danh sách các định dạng để download (nếu không có, vui lòng nhấn phím F5 để tải lại trang):

Note that you initiate download either by clicking video format link or click "download" to use this server as proxy.