CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Thờ Phật, hồi hướng, hộ niệm cho người đã mất, ngoại cảm tìm mộ, mơ thấy người thân đã mất