CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chùm ảnh: Ăn cơm trong chánh niệm chiều ngày 16/09/2020

Các hành giả khoá tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 7 dùng cơm chiều trong chánh niệm (16/09/2020) tại chùa Giác Ngộ.

Mời quý vị xem ảnh:

Chùm ảnh: Ăn cơm trong chánh niệm chiều ngày 16/09/2020 Chùm ảnh: Ăn cơm trong chánh niệm chiều ngày 16/09/2020 Chùm ảnh: Ăn cơm trong chánh niệm chiều ngày 16/09/2020 Chùm ảnh: Ăn cơm trong chánh niệm chiều ngày 16/09/2020 Chùm ảnh: Ăn cơm trong chánh niệm chiều ngày 16/09/2020 Chùm ảnh: Ăn cơm trong chánh niệm chiều ngày 16/09/2020 Chùm ảnh: Ăn cơm trong chánh niệm chiều ngày 16/09/2020 Chùm ảnh: Ăn cơm trong chánh niệm chiều ngày 16/09/2020 Chùm ảnh: Ăn cơm trong chánh niệm chiều ngày 16/09/2020 Chùm ảnh: Ăn cơm trong chánh niệm chiều ngày 16/09/2020 Chùm ảnh: Ăn cơm trong chánh niệm chiều ngày 16/09/2020 Chùm ảnh: Ăn cơm trong chánh niệm chiều ngày 16/09/2020 Chùm ảnh: Ăn cơm trong chánh niệm chiều ngày 16/09/2020 Chùm ảnh: Ăn cơm trong chánh niệm chiều ngày 16/09/2020 Chùm ảnh: Ăn cơm trong chánh niệm chiều ngày 16/09/2020 Chùm ảnh: Ăn cơm trong chánh niệm chiều ngày 16/09/2020 Chùm ảnh: Ăn cơm trong chánh niệm chiều ngày 16/09/2020 Chùm ảnh: Ăn cơm trong chánh niệm chiều ngày 16/09/2020 Chùm ảnh: Ăn cơm trong chánh niệm chiều ngày 16/09/2020 Chùm ảnh: Ăn cơm trong chánh niệm chiều ngày 16/09/2020
Bình luận