CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chùm ảnh: Ăn trong chánh niệm và chấp tác ngày 18/09/2020

Sau khi tụng Kinh và ngồi thiền, hành giả khóa tu Xuất gia gieo duyên và Tăng đoàn chùa Giác Ngộ dùng bữa sáng trong chánh niệm và chấp tác, ngày 18/09/2020.

Mời quý vị xem ảnh: 

 

Chùm ảnh: Ăn trong chánh niệm và chấp tác ngày 18/09/2020 Chùm ảnh: Ăn trong chánh niệm và chấp tác ngày 18/09/2020 Chùm ảnh: Ăn trong chánh niệm và chấp tác ngày 18/09/2020 Chùm ảnh: Ăn trong chánh niệm và chấp tác ngày 18/09/2020 Chùm ảnh: Ăn trong chánh niệm và chấp tác ngày 18/09/2020 Chùm ảnh: Ăn trong chánh niệm và chấp tác ngày 18/09/2020 Chùm ảnh: Ăn trong chánh niệm và chấp tác ngày 18/09/2020 Chùm ảnh: Ăn trong chánh niệm và chấp tác ngày 18/09/2020 Chùm ảnh: Ăn trong chánh niệm và chấp tác ngày 18/09/2020 Chùm ảnh: Ăn trong chánh niệm và chấp tác ngày 18/09/2020 Chùm ảnh: Ăn trong chánh niệm và chấp tác ngày 18/09/2020 Chùm ảnh: Ăn trong chánh niệm và chấp tác ngày 18/09/2020 Chùm ảnh: Ăn trong chánh niệm và chấp tác ngày 18/09/2020 Chùm ảnh: Ăn trong chánh niệm và chấp tác ngày 18/09/2020 Chùm ảnh: Ăn trong chánh niệm và chấp tác ngày 18/09/2020 Chùm ảnh: Ăn trong chánh niệm và chấp tác ngày 18/09/2020 Chùm ảnh: Ăn trong chánh niệm và chấp tác ngày 18/09/2020 Chùm ảnh: Ăn trong chánh niệm và chấp tác ngày 18/09/2020 Chùm ảnh: Ăn trong chánh niệm và chấp tác ngày 18/09/2020 Chùm ảnh: Ăn trong chánh niệm và chấp tác ngày 18/09/2020 Chùm ảnh: Ăn trong chánh niệm và chấp tác ngày 18/09/2020 Chùm ảnh: Ăn trong chánh niệm và chấp tác ngày 18/09/2020 Chùm ảnh: Ăn trong chánh niệm và chấp tác ngày 18/09/2020 Chùm ảnh: Ăn trong chánh niệm và chấp tác ngày 18/09/2020 Chùm ảnh: Ăn trong chánh niệm và chấp tác ngày 18/09/2020 Chùm ảnh: Ăn trong chánh niệm và chấp tác ngày 18/09/2020 Chùm ảnh: Ăn trong chánh niệm và chấp tác ngày 18/09/2020
Bình luận