CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chùm ảnh: Buổi lạy Phật đầu tiên trong khóa tu "Xuất gia gieo duyên" (lần 7)

Chiều 14/09/2020, các tu sinh của khóa tu "Xuất gia gieo duyên" đã có buổi lạy Phật đầu tiên.

Mời quý vị xem ảnh (được chụp bởi: Ngộ Trí Thuận)

Chùm ảnh: Buổi lạy Phật đầu tiên trong khóa tu "Xuất gia gieo duyên" (lần 7) Chùm ảnh: Buổi lạy Phật đầu tiên trong khóa tu "Xuất gia gieo duyên" (lần 7) Chùm ảnh: Buổi lạy Phật đầu tiên trong khóa tu "Xuất gia gieo duyên" (lần 7) Chùm ảnh: Buổi lạy Phật đầu tiên trong khóa tu "Xuất gia gieo duyên" (lần 7) Chùm ảnh: Buổi lạy Phật đầu tiên trong khóa tu "Xuất gia gieo duyên" (lần 7) Chùm ảnh: Buổi lạy Phật đầu tiên trong khóa tu "Xuất gia gieo duyên" (lần 7) Chùm ảnh: Buổi lạy Phật đầu tiên trong khóa tu "Xuất gia gieo duyên" (lần 7) Chùm ảnh: Buổi lạy Phật đầu tiên trong khóa tu "Xuất gia gieo duyên" (lần 7) Chùm ảnh: Buổi lạy Phật đầu tiên trong khóa tu "Xuất gia gieo duyên" (lần 7) Chùm ảnh: Buổi lạy Phật đầu tiên trong khóa tu "Xuất gia gieo duyên" (lần 7) Chùm ảnh: Buổi lạy Phật đầu tiên trong khóa tu "Xuất gia gieo duyên" (lần 7) Chùm ảnh: Buổi lạy Phật đầu tiên trong khóa tu "Xuất gia gieo duyên" (lần 7) Chùm ảnh: Buổi lạy Phật đầu tiên trong khóa tu "Xuất gia gieo duyên" (lần 7) Chùm ảnh: Buổi lạy Phật đầu tiên trong khóa tu "Xuất gia gieo duyên" (lần 7) Chùm ảnh: Buổi lạy Phật đầu tiên trong khóa tu "Xuất gia gieo duyên" (lần 7)
Bình luận