CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Tu Tập Đúng - Thứ 03

Ấn tống
Album: 
Kinh Bát Nhã Ba La Mật
Trình bày: 
Chiếu Thành
Tác giả: 
Đại Tạng Kinh
Bạn: Không có. TB: 5 (1 vote)
7.224 lượt nghe.
Bình luận