CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chương 06: Pháp Hội Bất Động Như Lai - Phẩm Nhơn Duyên Vãng Sanh – Thứ Sáu

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.7 (34 votes)
6.579 lượt nghe.
Bình luận