CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Bát Nhã Ba La Mật

Tab chính

hiển thị 45 - 88 trên tổng 92
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Khắp Ca Ngợi Trăm Ba La Mật - Thứ 44
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Kinh Nhĩ Văn Trì - Thứ 45
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Ma Sự - Thứ 46
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Lưỡng Bất Hòa Hiệp Quá - Thứ 47
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Phật Mẫu - Thứ 48
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Vấn Tướng - Thứ 49
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Thành Biện - Thứ 50
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Thí Dụ - Thứ 51
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Thiện Tri Thức - Thứ 52
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Xu hướng Nhất Thiết Trí - Thứ 53
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Đại Như - Thứ 54
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Bất Thối Chuyển - Thứ 55
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Kiên Cố - Thứ 56
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Thâm Áo - Thứ 57
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Mộng Hành - Thứ 58
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Hằng Già Đề Bà - Thứ 59
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Học Không Bất Chứng - Thứ 60
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Mộng Trung Bất Chứng - Thứ 61
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Ma Sầu - Thứ 62
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Đẳng Học - Thứ 63
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Tùy Hỷ - Thứ 64
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Hư Không - Thứ 65
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Chúc Lụy - Thứ 66
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Bất Khả Tận - Thứ 67
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Lục Độ Tương Nhiếp - Thứ 68
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Đại Phương Tiện - Thứ 69
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Tam Huệ - Thứ 70
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Đạo Thọ - Thứ 71
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Bồ Tát Hạnh - Thứ 72
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Chủng Thiện Căn - Thứ 73
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Biến Học - Thứ 74
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Tam Thứ Đệ Hành - Thứ 75
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Nhất Niệm - Thứ 76
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Lục Dụ - Thứ 77
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Tứ Nhiếp - Thứ 78 (tiếp theo)
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Tứ Nhiếp - Thứ 78
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Thiện Đạt - Thứ 79
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Thực Tế - Thứ 80
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Cụ Túc- Thứ 81
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Tịnh Phật Quốc - Thứ 82
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Quyết Định - Thứ 83
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Tứ Đế - Thứ 84
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Thất Dụ - Thứ 86
Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Bình Đẳng - Thứ 87

Video mới nhất

Cách chọn đề tài l Phương pháp nghiên cứu
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 11/11/2021.
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc 04/04/2021
TT. Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chàu Giác Ngộ, 04/04/2021.
Khái quát văn học Phật giáo Pali
TT. Thích Nhật Từ giảng tại trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM, ngày 01/04/2021.
5 pháp quán của Bồ-tát Quán Thế Âm trong Kinh Pháp hoa
TT. Nhật Từ thuyết giảng nhân kỷ niệm Bồ-tát Quán Thế Âm đản sanh (19/02 AL), ngày 31/03/2021, tại chùa Giác Ngộ.
Vì sao không được hạnh phúc?
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/03/2021.
Tài liệu và đề tài l Phương pháp nghiên cứu
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 11/11/2020.
Bản chất và giá trị của Niết-bàn
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/03/2021.
Kỹ năng ghi chép bài giảng l Phương pháp nghiên cứu
TT. Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 03/11/2021.