CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

K22 - 35. Kinh nhận diện vô ngã

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.3 (42 votes)
2.365 lượt nghe.
Bình luận