CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Hành xử và quan hệ B (Điều phước lành 5-6) (26/07/2008) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Đạo tràng Trí Bảo, Chicago, ngày 26-7-08
Album: 
Kinh Phước Đức giảng giải
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Điềm Lành: Phước báo và an lành
Bạn: Không có. TB: 2.4 (39 votes)
3.433 lượt nghe.
Bình luận