CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Tăng Chi Bộ - Chương 10:Chương Mười Pháp - 21. Phẩm Thân Do Nghiệp Sanh

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.3 (25 votes)
5.705 lượt nghe.
Bình luận