CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Tiểu Bộ - 214. Chuyện Ngạ Quỷ - Phẩm 1:Phẩm Con Rắn - 03.Chuyện Ngạ Qủy Có Mồm Hôi Thối (Pùtimukkha)

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.6 (26 votes)
9.561 lượt nghe.
Bình luận