CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Tiểu Bộ - 270. Trưởng lão Tăng kệ - Chương 1: Một kệ - Phẩm 08

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 4 (16 votes)
6.387 lượt nghe.
Bình luận