CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Tiểu Bộ - 272. Trưởng lão Tăng kệ - Chương 1: Một kệ - Phẩm 10

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 3.3 (14 votes)
8.036 lượt nghe.
Bình luận