CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Tiểu Bộ - 273. Trưởng lão Tăng kệ - Chương 1: Một kệ - Phẩm 11

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 3.9 (11 votes)
5.781 lượt nghe.
Bình luận