CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Tiểu Bộ - 277. Trưởng lão Tăng kệ - Chương 2: Hai kệ - Phẩm 3

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.3 (11 votes)
5.974 lượt nghe.
Bình luận