CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Tiểu Bộ - 287. Trưởng lão Tăng kệ - Chương 10 - Phẩm mười kệ

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.9 (6 votes)
5.512 lượt nghe.
Bình luận