CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Tiểu Bộ - 290. Trưởng lão Tăng kệ - Chương 13 - Phẩm mười ba kệ

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.9 (6 votes)
6.741 lượt nghe.
Bình luận