CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Tiểu Bộ - 291. Trưởng lão Tăng kệ - Chương 14 - Phẩm mười bốn kệ

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.9 (6 votes)
7.745 lượt nghe.
Bình luận