CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Tiểu Bộ - 294. Trưởng lão Tăng kệ - Chương 17 - Phẩm ba mươi kệ

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.7 (7 votes)
5.496 lượt nghe.
Bình luận