CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Tiểu Bộ - 297. Trưởng lão Tăng kệ - Chương 20 - Phẩm sáu mươi kệ

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 3.1 (8 votes)
7.081 lượt nghe.
Bình luận