CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Tiểu Bộ - 1.5 Kinh Tập (Suttanipàta)

Tab chính

Audio: 72
Mp3
Kinh Tiểu Bộ - 058. Kinh Tập - Chương 1: Phẩm Rắn - 01. Kinh Rắn
Kinh Tiểu Bộ - 060. Kinh Tập - Chương 1: Phẩm Rắn - 03. Kinh Con Tê Ngưu Một Sừng
Kinh Tiểu Bộ - 061. Kinh Tập - Chương 1: Phẩm Rắn - 04. Kinh Kasibbàradvàja, Người Cày Ruộng
Kinh Tiểu Bộ - 062. Kinh Tập - Chương 1: Phẩm Rắn - 05. Kinh Cunda
Kinh Tiểu Bộ - 063. Kinh Tập - Chương 1: Phẩm Rắn - 06. Kinh Bại Vong
Kinh Tiểu Bộ - 064. Kinh Tập - Chương 1: Phẩm Rắn - 07. Kinh Kẻ Bần Tiện
Kinh Tiểu Bộ - 065. Kinh Tập - Chương 1: Phẩm Rắn - 08. Kinh Từ Bi
Kinh Tiểu Bộ - 066. Kinh Tập - Chương 1: Phẩm Rắn - 09. Kinh Hemavata
Kinh Tiểu Bộ - 067. Kinh Tập - Chương 1: Phẩm Rắn - 10. Kinh Alavaka
Kinh Tiểu Bộ - 068. Kinh Tập - Chương 1: Phẩm Rắn - 11. Kinh Thắng Trận
Kinh Tiểu Bộ - 069. Kinh Tập - Chương 1: Phẩm Rắn - 12. Kinh vị ẩn sĩ
Kinh Tiểu Bộ - 070. Kinh Tập - Chương 2: Tiểu Phẩm - 01. Kinh Châu Báu
Kinh Tiểu Bộ - 071. Kinh Tập - Chương 2: Tiểu Phẩm - 02. Kinh Hôi Thối
Kinh Tiểu Bộ - 072. Kinh Tập - Chương 2: Tiểu Phẩm - 03. Kinh Xấu Hổ
Kinh Tiểu Bộ - 073. Kinh Tập - Chương 2: Tiểu Phẩm - 04. Kinh Điềm Lành Lớn
Kinh Tiểu Bộ - 074. Kinh Tập - Chương 2: Tiểu Phẩm - 05. Kinh Sùciloma
Kinh Tiểu Bộ - 075. Kinh Tập - Chương 2: Tiểu Phẩm - 06. Kinh Hành Chánh Pháp
Kinh Tiểu Bộ - 076. Kinh Tập - Chương 2: Tiểu Phẩm - 07. Kinh Pháp Bà La Môn
Kinh Tiểu Bộ - 077. Kinh Tập - Chương 2: Tiểu Phẩm - 08. Kinh Chiếc Thuyền
Kinh Tiểu Bộ - 078. Kinh Tập - Chương 2: Tiểu Phẩm - 09. Kinh Thế Nào Là Giới
Kinh Tiểu Bộ - 079. Kinh Tập - Chương 2: Tiểu Phẩm - 10. Kinh Đứng Dậy
Kinh Tiểu Bộ - 080. Kinh Tập - Chương 2: Tiểu Phẩm - 11. Kinh Ràhula
Kinh Tiểu Bộ - 081. Kinh Tập - Chương 2: Tiểu Phẩm - 12. Vangiụsa
Kinh Tiểu Bộ - 082. Kinh Tập - Chương 2: Tiểu Phẩm - 13. Kinh Chánh Xuất Gia
Kinh Tiểu Bộ - 083. Kinh Tập - Chương 2: Tiểu Phẩm - 14. Kinh Dhammika
Kinh Tiểu Bộ - 084. Kinh Tập - Chương 3: Đại Phẩm - 01. Kinh Xuất Gia
Kinh Tiểu Bộ - 085. Kinh Tập - Chương 3: Đại Phẩm - 02. Kinh Tinh Cần
Kinh Tiểu Bộ - 086. Kinh Tập - Chương 3: Đại Phẩm - 03. Kinh Khéo Thuyết
Kinh Tiểu Bộ - 087. Kinh Tập - Chương 3: Đại Phẩm - 04. Kinh Sundarika Bhàradvàja
Kinh Tiểu Bộ - 088. Kinh Tập - Chương 3: Đại Phẩm - 05. Kinh Màgha
Kinh Tiểu Bộ - 089. Kinh Tập - Chương 3: Đại Phẩm - 06. Kinh Sabhiya
Kinh Tiểu Bộ - 090. Kinh Tập - Chương 3: Đại Phẩm - 07. Kinh Sela
Kinh Tiểu Bộ - 091. Kinh Tập - Chương 3: Đại Phẩm - 08. Kinh Mũi Tên
Kinh Tiểu Bộ - 092. Kinh Tập - Chương 3: Đại Phẩm - 09. Kinh Vàsettha
Kinh Tiểu Bộ - 093. Kinh Tập - Chương 3: Đại Phẩm - 10. Kinh Kokàliya
Kinh Tiểu Bộ - 094. Kinh Tập - Chương 3: Đại Phẩm - 11. Kinh Nàlaka
Kinh Tiểu Bộ - 095. Kinh Tập - Chương 3: Đại Phẩm - 12. Kinh Hai Pháp Tùy Quán
Kinh Tiểu Bộ - 096. Kinh Tập - Chương 4: Phẩm Tám - 01. Kinh Về Dục
Kinh Tiểu Bộ - 097. Kinh Tập - Chương 4: Phẩm Tám - 02. Kinh Hang Động Tám Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 098. Kinh Tập - Chương 4: Phẩm Tám - 03. Kinh Sân Hận Tám Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 099. Kinh Tập - Chương 4: Phẩm Tám - 04. Kinh Thanh Tịnh Tám Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 100. Kinh Tập - Chương 4: Phẩm Tám - 05. Kinh Tối Thắng Tám Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 101. Kinh Tập - Chương 4: Phẩm Tám - 06. Kinh Già Tám Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 102. Kinh Tập - Chương 4: Phẩm Tám - 07. Kinh Tissametteyya
Kinh Tiểu Bộ - 103. Kinh Tập - Chương 4: Phẩm Tám - 08. Kinh Pasùra
Kinh Tiểu Bộ - 104. Kinh Tập - Chương 4: Phẩm Tám - 09. Kinh Màgandiya
Kinh Tiểu Bộ - 104. Kinh Tập - Chương 4: Phẩm Tám - 10. Kinh Trước Khi Bị Hủy Hoại
Kinh Tiểu Bộ - 105. Kinh Tập - Chương 4: Phẩm Tám - 11. Kinh Tranh Luận
Kinh Tiểu Bộ - 106. Kinh Tập - Chương 4: Phẩm Tám - 12. Sự Tập Hợp Nhỏ Bé
Kinh Tiểu Bộ - 107. Kinh Tập - Chương 4: Phẩm Tám - 13. Những Vấn Đề To Lớn
Kinh Tiểu Bộ - 108. Kinh Tập - Chương 4: Phẩm Tám - 14. Kinh Tuvataka
Kinh Tiểu Bộ - 109. Kinh Tập - Chương 4: Phẩm Tám - 15. Kinh Chấp Trượng
Kinh Tiểu Bộ - 110. Kinh Tập - Chương 4: Phẩm Tám - 16. Kinh Sàriputta
Kinh Tiểu Bộ - 111. Kinh Tập - Chương 5: Trên Đường Đến Bờ Bên Kia - 01. Bài Kệ Mở Đầu
Kinh Tiểu Bộ - 112. Kinh Tập - Chương 5: Trên Đường Đến Bờ Bên Kia - 02. Câu Hỏi Của Thanh Niên Ajita
Kinh Tiểu Bộ - 113. Kinh Tập - Chương 5: Trên Đường Đến Bờ Bên Kia - 03. Câu Hỏi Của Thanh Niên Tissametteyya
Kinh Tiểu Bộ - 114. Kinh Tập - Chương 5: Trên Đường Đến Bờ Bên Kia - 04. Câu Hỏi Của Thanh Niên Punnaka
Kinh Tiểu Bộ - 115. Kinh Tập - Chương 5: Trên Đường Đến Bờ Bên Kia - 05. Câu Hỏi Của Thanh Niên Mettagù
Kinh Tiểu Bộ - 116. Kinh Tập - Chương 5: Trên Đường Đến Bờ Bên Kia - 06. Câu Hỏi Của Thanh Niên Dhotaka
Kinh Tiểu Bộ - 117. Kinh Tập - Chương 5: Trên Đường Đến Bờ Bên Kia - 07. Câu Hỏi Của Thanh Niên Upasiụva
Kinh Tiểu Bộ - 118. Kinh Tập - Chương 5: Trên Đường Đến Bờ Bên Kia - 08. Câu Hỏi Của Thanh Niên Nanda
Kinh Tiểu Bộ - 119. Kinh Tập - Chương 5: Trên Đường Đến Bờ Bên Kia - 09. Câu Hỏi Của Thanh Niên Hemaka
Kinh Tiểu Bộ - 120. Kinh Tập - Chương 5: Trên Đường Đến Bờ Bên Kia - 10. Câu Hỏi Của Thanh Niên Todeyya
Kinh Tiểu Bộ - 121. Kinh Tập - Chương 5: Trên Đường Đến Bờ Bên Kia - 11. Câu Hỏi Của Thanh Niên Kappa
Kinh Tiểu Bộ - 122. Kinh Tập - Chương 5: Trên Đường Đến Bờ Bên Kia - 12. Câu Hỏi Của Thanh Niên Jatukanniụ
Kinh Tiểu Bộ - 123. Kinh Tập - Chương 5: Trên Đường Đến Bờ Bên Kia - 13. Câu Hỏi Của ThanhNiên Bhadràvudha
Kinh Tiểu Bộ - 124. Kinh Tập - Chương 5: Trên Đường Đến Bờ Bên Kia - 14. Câu Hỏi Của Thanh Niên Udaya
Kinh Tiểu Bộ - 125. Kinh Tập - Chương 5: Trên Đường Đến Bờ Bên Kia - 15. Câu Hỏi Của Thanh Niên Posàla
Kinh Tiểu Bộ - 126. Kinh Tập - Chương 5: Trên Đường Đến Bờ Bên Kia - 16. Câu Hỏi Của Thanh Niên Magharàja
Kinh Tiểu Bộ - 127. Kinh Tập - Chương 5: Trên Đường Đến Bờ Bên Kia - 17. Câu Hỏi Của Thanh Niên Pingiya
Kinh Tiểu Bộ - Kinh Tập - Chương 5: Trên Đường Đến Bờ Bên Kia - 18. Kết Luận
Kinh Tiểu Bộ - 057. Kinh Tập - 00. Ban thực hiện

Videos

Video mới nhất

Hương thơm đạo đức
Hương thơm đạo đức - TT. Thích Nhật Từ chia sẻ cho hơn 200 bạn trẻ tại Hưng Yên
4 hình ảnh ẩn dụ trong hôn nhân
4 hình ảnh ẩn dụ trong hôn nhân - TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng.
TT. Thích Nhật Từ tư vấn điều trị các bệnh về trầm cảm, rối loạn đa nhân cách, tâm thần hoang tưởng
TT. Thích Nhật Từ tư vấn điều trị các bệnh về trầm cảm, rối loạn đa nhân cách, tâm thần hoang tưởng
Lời tạm biệt Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe của vợ hiền
LỜI TẠM BIỆT CỰU THỦ TƯỚNG NHẬT BẢN SHINZO ABE CỦA VỢ HIỀN do TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng trong Khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật, ngày 10-07-2022.
Vượt qua ám ảnh về cái chết
Vượt qua ám ảnh về cái chết để tâm bình an ngay giây phút này - TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng.
Cẩm nang sống – Bổ ích từ khóa tu mùa hè
Cẩm nang sống – Bổ ích từ khóa tu mùa hè, những chia sẻ từ TT. Thích Nhật Từ
Những điều cần làm trong các ngày lễ quan trọng của kiếp người
Những điều cần làm trong các ngày lễ quan trọng của kiếp người - TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng.
Môn học Sư phạm hoằng pháp 2022 - Bài 4: Mục đích và đặc điểm hoằng pháp
BÀI 4: MỤC ĐÍCH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA HOẰNG PHÁP, TT. Thích Nhật Từ giảng dạy ngày 01-07-2022.