CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Tiểu Bộ - 2.1 Chuyện Thiên Cung (Vimanavatthu)

Tab chính

Audio: 84
Mp3
Kinh Tiểu Bộ - 200. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 6:Pàyasi - 10.Lâu Đài Của Uttara (Uttara -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 210. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 7:Sunikkhitta - 10.Lâu Đài Của Serissaka (Serissaka -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 129. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 1: Lâu Đài Nữ Giới - 01.Lâu Đài Có Sàng Toạ (Pìtha - Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 130. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 1: Lâu Đài Nữ Giới - 02.Lâu Đài Có Sàng Tọa Thứ Hai
Kinh Tiểu Bộ - 131. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 1: Lâu Đài Nữ Giới - 03.Lâu Đài Có Sàng Toạ Thứ Ba
Kinh Tiểu Bộ - 132. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 1: Lâu Đài Nữ Giới - 04.Lâu Đài Có Sàng Toạ Thứ Tư
Kinh Tiểu Bộ - 133. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 1: Lâu Đài Nữ Giới - 05.Lâu Đài Có Con Voi (Kunjara-Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 134. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 1: Lâu Đài Nữ Giới - 06.Lâu Đài Có Chiếc Thuyền (Nàvà-Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 135. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 1: Lâu Đài Nữ Giới - 07.Lâu Đài Có Chiếc Thuyền Thứ Hai
Kinh Tiểu Bộ - 136. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 1: Lâu Đài Nữ Giới - 08.Lâu Đài Có Chiếc Thuyền Thứ Ba
Kinh Tiểu Bộ - 137. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 1: Lâu Đài Nữ Giới - 09.Lâu Đài Có Ngọn Đèn (Dipa -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 138. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 1: Lâu Đài Nữ Giới - 10.Lâu Đài Do Cúng Mè (Tiladakkhina -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 139. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 1: Lâu Đài Nữ Giới - 11.Lâu Đài Trinh Phụ (Patibbatà -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 140. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 1: Lâu Đài Nữ Giới - 12.Lâu Đài Trinh Phụ Thứ Hai
Kinh Tiểu Bộ - 141. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 1: Lâu Đài Nữ Giới - 13.Lâu Đài Của Nàng Dâu (Sunisà -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 142. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 1: Lâu Đài Nữ Giới - 14.Lâu Đài Nàng Dâu Thứ Hai
Kinh Tiểu Bộ - 143. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 1: Lâu Đài Nữ Giới - 15.Chuyện thứ mười lăm Lâu Đài Của Uttarà
Kinh Tiểu Bộ - 144. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 1: Lâu Đài Nữ Giới - 16.Chuyện thứ mười sáu Lâu Đài Của Sirimà
Kinh Tiểu Bộ - 145. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 1:Lâu Đài Nữ Giới - 17.Chuyện thứ mười bẩy Lâu Đài Của Kesakàri
Kinh Tiểu Bộ - 146. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 2: Cittalatà - 01.Lâu Đài Của Nữ Tỳ (Dàsi -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 147. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 2: Cittalatà - 02.Lâu Đài Của Lakhumà (Lakhumà -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 148. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 2: Cittalatà - 03.Lâu Đài Của Người Cho Cơm Cháy (Acàmàdàykà -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 148. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 2: Cittalatà - 04.Lâu Đài Của Nàng Chiên Đà La (Candàlì -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 149. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 2: Cittalatà - 05.Lâu Đài Của Phu Nhân Khả Ái (Bhaddhitthi -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 150. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 2: Cittalatà - 06.Lâu Đài Của Sonadinnà (Sonadinnà -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 151. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 2: Cittalatà - 07.Lâu Đài Của Uposatha (Uposatha -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 152. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 2: Cittalatà- 08-09.Lâu Đài Của Niddà và Suniddà (Niddà- Suniddà -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 153. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 2: Cittalatà - 10.Lâu Đài Của Người Nử Thí Chủ
Kinh Tiểu Bộ - 154. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 2: Cittalatà - 11.Lâu Đài Của Nữ Thí Chủ Thứ Hai
Kinh Tiểu Bộ - 155. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 3:Pàricchattaka - 01.Lâu Đài Huy Hoàng (Ulàra -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 156. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 3:Pàricchattaka - 02.Lâu Đài Do Cúng Mía (Ucchu -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 157. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 3:Pàricchattaka - 03.Lâu Đài Có Chiếc Trường Kỷ (Pallanka -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 158. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 3:Pàricchattaka - 04.Lâu Đài Của Latà (Latà -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 159. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 3:Pàricchattaka - 05.Lâu Đài Của Guttila (Guttila -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 160. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 3:Pàricchattaka - 06.Lâu Đài Rực Rỡ (Daddlha -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 161. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 3:Pàricchattaka - 07.Lâu Đài Của Sesavati (Sesavati -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 162. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 3:Pàricchattaka - 08.Lâu Đài Của Mallikà (Mallikà -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 163. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 3:Pàricchattaka - 09.Lâu Đài Của Visàlakkhì (Visàlakkhì -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 164. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 3:Pàricchattaka - 10.Lâu Đài Cây San Hô (Paricchattaka -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 165. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 4:Đỏ Sẫm - 01.Lâu Đài Đỏ Sẫm (Manjetthaka -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 166. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 4:Đỏ Sẫm - 02.Lâu Đài Sáng Chói (Pabhassara -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 167. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 4:Đỏ Sẫm - 03.Lâu Đài Trên Con Voi (Nàga -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 168. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 4:Đỏ Sẫm - 04.Lâu Đài Alomà (Alomà -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 169. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 4:Đỏ Sẫm - 05.Lâu Đài Người Cúng Cháo Gạo(Kanjikadàyika -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 170. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 4:Đỏ Sẫm - 06.Lâu Đài Tinh Xá (Vihàra -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 171. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 4:Đỏ Sẫm - 07.Lâu Đài Bốn Nữ Nhân (Caturitthi -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 172. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 4:Đỏ Sẫm - 08.Lâu Đài Vườn Xoài (Amba -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 173. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 4:Đỏ Sẫm - 09.Lâu Đài Hoàng Kim (Pita -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 174. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 4:Đỏ Sẫm - 10.Lâu Đài Do Cúng Mía (Ucchu -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 175. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 4:Đỏ Sẫm - 11.Lâu Đài Do Sự Đảnh Lễ (Vandana -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 176. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 4:Đỏ Sẫm - 12.Lâu Đài Của Rajjumàlà (Rajjumàlà-Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 177. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 5:Đại Xa - 01.Lâu Đài Tiên Nhái (Mandukadevaputta -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 178. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 5:Đại Xa - 02.Lâu Đài Của Revatì (Revatì -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 179. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 5:Đại Xa - 03.Lâu Đài Của Chatta, Nam tử Bà-la-môn
Kinh Tiểu Bộ - 180. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 5:Đại Xa - 04.Lâu Đài Của Người Cúng Cháo
Kinh Tiểu Bộ - 181. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 5:Đại Xa - 05.Lâu Đài Của Người Giữ Cửa (Dvàrapàlaka -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 182. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 5:Đại Xa - 06.Lâu Đài Do Công Đức Thiện Sự (Karanìya -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 183. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 5:Đại Xa - 07. Lâu Đài Thứ Hai Do Công Đúc Thiện Sự
Kinh Tiểu Bộ - 184. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 5:Đại Xa - 08.Lâu Đài Do Cúng Cây Kim (Sùci -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 185. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 5:Đại Xa - 09.Lâu Đài Thứ Hai Do Cúng Cây Kim
Kinh Tiểu Bộ - 186. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 5:Đại Xa - 10.Lâu Đài Con Voi
Kinh Tiểu Bộ - 187. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 5:Đại Xa - 11.Lâu Đài Con Voi Thứ Hai (Dutiyanàga -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 188. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 5:Đại Xa - 12.Lâu Đài Con Voi Thứ Ba (Tatiyanàga -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 189. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 5:Đại Xa - 13.Lâu Đài Có Cỗ Xe Nhỏ (Cùlaratha -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 190. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 5:Đại Xa - 14.Lâu Đài Có Cỗ Xe Lớn (Mahàratha -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 191. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 6:Pàyasi - 01.Lâu Đài Gia Chủ (Agàriya -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 192. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 6:Pàyasi - 02.Lâu Đài Gia Chủ Thứ Hai (Dutiya-Agàriya -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 193. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 6:Pàyasi - 03.Lâu Đài Của Người Cúng Trái Cây (Phaladàya-Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 194. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 6:Pàyasi - 04.Lâu Đài Của Người Cúng Chỗ Cư Trú
Kinh Tiểu Bộ - 195. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 6:Pàyasi - 05.Lâu Đài Của Người Cúng Chỗ Cư Trú Thứ Hai
Kinh Tiểu Bộ - 196. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 6:Pàyasi - 06.Lâu Đài Của Người Cúng Món Khất Thực
Kinh Tiểu Bộ - 197. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 6:Pàyasi - 07.Lâu Đài Của Người Giữ Lúa Mạch
Kinh Tiểu Bộ - 198. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 6:Pàyasi - 08.Lâu Đài Của Vị Thiên Tử Đeo Vòng Tai (Kundalì -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 199. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 6:Pàyasi - 09.Lâu Đài Của Vị Thiên Tử Thứ Hai Đeo Vòng Tai
Kinh Tiểu Bộ - 201. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 7:Sunikkhitta - 01.Lâu Đài Cittalatà (Cittalatà -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 202. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 7:Sunikkhitta - 02.Lâu Đài Nandana (Nandana-Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 203. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 7:Sunikkhitta - 03.Lâu Đài Có Trụ Ngọc Bích (Manithùna -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 204. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 7:Sunikkhitta - 04.Lâu Đài Bằng Vàng (Suvanna -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 205. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 7:Sunikkhitta - 05.Lâu Đài Vườn Xòai (Amba -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 206. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 7:Sunikkhitta - 06.Lâu Đài Của Người Chăn Bò (Gopàla -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 207. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 7:Sunikkhitta - 07.Lâu Đài Của Kanthaka (Ngựa Kiền Trắc)
Kinh Tiểu Bộ - 208. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 7:Sunikkhitta - 08.Lâu Đài Có Nhiều Màu Sắc (Anekavanna -Vimàna)
Kinh Tiểu Bộ - 209. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 7:Sunikkhitta - 09.Lâu Đài Của Vị Thiên Tử Đeo Vòng Tai Sáng Chói
Kinh Tiểu Bộ - 211. Chuyện Thiên Cung - Phẩm 7:Sunikkhitta - 11.Lâu Đài Của Sunikkhitta (Sunikkhitta -Vimàna)

Videos

Video mới nhất

Hương thơm đạo đức
Hương thơm đạo đức - TT. Thích Nhật Từ chia sẻ cho hơn 200 bạn trẻ tại Hưng Yên
4 hình ảnh ẩn dụ trong hôn nhân
4 hình ảnh ẩn dụ trong hôn nhân - TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng.
TT. Thích Nhật Từ tư vấn điều trị các bệnh về trầm cảm, rối loạn đa nhân cách, tâm thần hoang tưởng
TT. Thích Nhật Từ tư vấn điều trị các bệnh về trầm cảm, rối loạn đa nhân cách, tâm thần hoang tưởng
Lời tạm biệt Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe của vợ hiền
LỜI TẠM BIỆT CỰU THỦ TƯỚNG NHẬT BẢN SHINZO ABE CỦA VỢ HIỀN do TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng trong Khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật, ngày 10-07-2022.
Vượt qua ám ảnh về cái chết
Vượt qua ám ảnh về cái chết để tâm bình an ngay giây phút này - TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng.
Cẩm nang sống – Bổ ích từ khóa tu mùa hè
Cẩm nang sống – Bổ ích từ khóa tu mùa hè, những chia sẻ từ TT. Thích Nhật Từ
Những điều cần làm trong các ngày lễ quan trọng của kiếp người
Những điều cần làm trong các ngày lễ quan trọng của kiếp người - TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng.
Môn học Sư phạm hoằng pháp 2022 - Bài 4: Mục đích và đặc điểm hoằng pháp
BÀI 4: MỤC ĐÍCH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA HOẰNG PHÁP, TT. Thích Nhật Từ giảng dạy ngày 01-07-2022.