CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Tiểu Bộ - 3.2 Trưởng Lão Ni Kệ (Therigàthà)

Tab chính

Audio: 16
Mp3
Kinh Tiểu Bộ - 299. Trưởng Lão Ni Kệ - Phẩm 1: Tập Một Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 300. Trưởng Lão Ni Kệ - Phẩm 2: Tập Hai Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 301. Trưởng Lão Ni Kệ - Phẩm 3: Tập Ba Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 302. Trưởng Lão Ni Kệ - Phẩm 4: Tập Bốn Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 303. Trưởng Lão Ni Kệ - Phẩm 5: Tập Năm Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 304. Trưởng Lão Ni Kệ - Phẩm 6: Tập Sáu Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 305. Trưởng Lão Ni Kệ - Phẩm 7: Tập Bảy Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 306. Trưởng Lão Ni Kệ - Phẩm 8: Tập Tám Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 307. Trưởng Lão Ni Kệ - Phẩm 9: Tập Chín Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 308. Trưởng Lão Ni Kệ - Phẩm 10: Tập Mười Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 309. Trưởng Lão Ni Kệ - Phẩm 11: Tập Mười Hai Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 310. Trưởng Lão Ni Kệ - Phẩm 12: Tập Mười Sáu Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 311. Trưởng Lão Ni Kệ - Phẩm 13: Tập Hai Mươi Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 312. Trưởng Lão Ni Kệ - Phẩm 14. Tập Ba Mươi Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 313. Trưởng Lão Ni Kệ - Phẩm 15. Tập Bốn Mươi Kệ
Kinh Tiểu Bộ - 314. Trưởng Lão Ni Kệ - Phẩm 16. Đại phẩm

Videos

Video mới nhất

Mô tả l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 4/10/2021.
Quy chiếu l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 29/9/2021.
Logic và đàm thoại l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 29/9/2021.
Điều kiện hành vi phát biểu l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 27/9/2021.
Hành vi phát biểu l Triết học ngôn ngữ học Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 27/9/2021.
Các học thuyết chân lý l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 22/9/2021.
TT. Nhật Từ chia sẻ về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của ca sĩ Phi Nhung
TT. Thích Nhật Từ chia sẻ trong lễ tưởng niệm ca sĩ Phi Nhung, tại Chùa Giác Ngộ, tối 28/9/2021.
Chân lý l Triết học ngôn ngữ Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 22/9/2021.