CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Tiểu Bộ - 6 Chuyện tiền thân 3 (số 264-395)

Tiêu đề Mp3
Kinh Tiểu Bộ - 622. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 308. Chuyện chim gõ kiến (Tiền thân Javasakuna)
Kinh Tiểu Bộ - 623. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 309. Chuyện người tiện dân (Tiền thân Chavaka)
Kinh Tiểu Bộ - 624. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 310. Chuyện vị quốc sư Sayha (Tiền thân Sayha)
Kinh Tiểu Bộ - 625. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 311. Chuyện cây Nimbo (Tiền thân Pacimanda)
Kinh Tiểu Bộ - 626. Chuyện tiền thân-17.Phẩm Bốn Bài Kệ-312.Chuyện ẩn sĩ Kassapa chậm trễ(Tiền thân Kassapamand
Kinh Tiểu Bộ - 627 Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 313. Chuyện đạo lý kham nhẫn (Tiền thân Khantivàdi)
Kinh Tiểu Bộ - 628. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 314. Chuyện địa ngục nồi sắt (Tiền thân Lohakumb
Kinh Tiểu Bộ - 629. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 315. Chuyện miếng thịt (Tiền thân Mamsa)
Kinh Tiểu Bộ - 630. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 316. Chuyện con thỏ (Tiền thân Sasa)
Kinh Tiểu Bộ - 631. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 317. Chuyện khóc người chết (Tiền thân Mataradana)
Kinh Tiểu Bộ - 632. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 318. Chuyện vòng hoa Kanavera (Tiền thân Kanavera)
Kinh Tiểu Bộ - 633. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 319. Chuyện chim đa đa (Tiền thân Tittira)
Kinh Tiểu Bộ - 634. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 320. Chuyện dễ cho (Tiền thân Succaja)
Kinh Tiểu Bộ - 635. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 321. Chuyện kẻ đốt lều (Tiền thân Kutidùsaha)
Kinh Tiểu Bộ - 636. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 322. Chuyện tiếng động mạnh (Tiền thân Daddabha)
Kinh Tiểu Bộ - 637. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 323. Chuyện vua Brahmadatta (Tiền thân Brahmadatta)
Kinh Tiểu Bộ - 638. Chuyện tiền thân-17.Phẩm Bốn Bài Kệ-324.Chuyện thầy tu mặc áo da(Tiền thân Cammasàtaka)
Kinh Tiểu Bộ - 639. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 325. Chuyện con tắc kè (Tiền thân Godha)
Kinh Tiểu Bộ - 640. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 326. Chuyện thiên hoa Kakkàru (Tiền thân Kakkàru)
Kinh Tiểu Bộ - 641. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 327. Chuyện hoàng hậu Kàkàti (Tiền thân Kàkàti)
Kinh Tiểu Bộ - 642. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 328. Chuyện khóc người chết (Tiền thân Ananusociya)
Kinh Tiểu Bộ - 643. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 329. Chuyện con khỉ đen lớn (Tiền thân Kalabahu)
Kinh Tiểu Bộ - 644. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 330. Chuyện thử thách giới đức (Tiền thân Silavì
Kinh Tiểu Bộ - 645. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 331. Chuyện trưởng lão Kokàlika (Tiền thân Kokàlika
Kinh Tiểu Bộ - 646. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 332. Chuyện chiếc gậy thúc xe (Tiền thân Rathalatthi
Kinh Tiểu Bộ - 647. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 333. Chuyện con tắc kè (Tiền thân Godha)
Kinh Tiểu Bộ - 648. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 334. Chuyện khuyến dụ quốc vương (Tiền thân Ràjo
Kinh Tiểu Bộ - 649. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 335. Chuyện chó rừng (Tiền thân Jambuka)
Kinh Tiểu Bộ - 650. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 336. Chuyện vương tử Chatta vĩ đại (Tiền thân Bra
Kinh Tiểu Bộ - 651. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 337. Chuyện cái sàng tọa (Tiền thân Pitha)
Kinh Tiểu Bộ - 652. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 338. Chuyện vỏ trấu (Tiền thân Thusa)
Kinh Tiểu Bộ - 653. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 339. Chuyện xứ Baveru (Tiền thân Bàveru)
Kinh Tiểu Bộ - 654. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 340. Chuyện trưởng giả Visayha (Tiền thân Visayha)
Kinh Tiểu Bộ - 655. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 341. Chuyện vua Kandari (Tiền thân Kandari)
Kinh Tiểu Bộ - 656. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 342. Chuyệcn con khỉ (Tiền thân Vànara)
Kinh Tiểu Bộ - 657. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 343. Chuyện con hạc (Tiền thân Kuntani)
Kinh Tiểu Bộ - 658. Chuyện tiền thân-17.Phẩm Bốn Bài Kệ-344.Chuyện người ăn trộm xoài(Tiền thân Ambacora)
Kinh Tiểu Bộ - 659. Chuyện tiền thân-17.Phẩm Bốn Bài Kệ-345.Chuyện con rùa lười biếng(Tiền thân Gajakumbha)
Kinh Tiểu Bộ - 660. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 346. Chuyện đạo sĩ Kesava (Tiền thân Kesava)
Kinh Tiểu Bộ - 661. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 347. Chuyện cái chày sắt (Tiền thân Ayakùta)
Kinh Tiểu Bộ - 662. Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 348. Chuyện chốn rừng hoang (Tiền thân Aranna)
Kinh Tiểu Bộ - 663 Chuyện tiền thân - 17. Phẩm Bốn Bài Kệ - 349. Chuyện lời gièm pha (Tiền thân Sandhibheda)
Kinh Tiểu Bộ - 664. Chuyện tiền thân-17.Phẩm Bốn Bài Kệ-350.Chuyện vấn đề của chư thiên(Tiền thân Devatàpanh
Kinh Tiểu Bộ - 665. Chuyện tiền thân-18.Phẩm Năm Bài Kệ-351.Chuyện vòng tai bằng ngọc(Tiền thân Manikundala)

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019