CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Tiểu Bộ - 6 Chuyện tiền thân 3 (số 264-395)

Tiêu đề Mp3
Kinh Tiểu Bộ - 666. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 352. Chuyện chàng Sujàta (Tiền thân Sujàta)
Kinh Tiểu Bộ - 667. Chuyện tiền thân-18.Phẩm Năm Bài Kệ -353.Chuyện cành cây thanh tịnh(Tiền thân Dhonasàkha)
Kinh Tiểu Bộ - 668. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 354. Chuyện con rắn (Tiền thân Uraga)
Kinh Tiểu Bộ - 669. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 355. Chuyện vương tử Ghata (Tiền thân Ghata)
Kinh Tiểu Bộ - 670. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 356. Chuyệnn nam tử Kàrandiya (Tiền thân Kàrandiya)
Kinh Tiểu Bộ - 671. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 357. Chuyện chim cút (Tiền thân Latukikà)
Kinh Tiểu Bộ - 672. Chuyện tiền thân-18.Phẩm Năm Bài Kệ-358.Chuyện tiểu vương tử hộ pháp(Tiền thân Culladhamma
Kinh Tiểu Bộ - 673. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 359. Chuyện con nai vàng (Tiền thân Suvannamiga)
Kinh Tiểu Bộ - 674. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 360. Chuyện hoàng hậu Sussondi (Tiền thân Sussondi)
Kinh Tiểu Bộ - 675. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 361. Chuyện sắc đẹp (Tiền thân Vannàroha)
Kinh Tiểu Bộ - 676. Chuyện tiền thân-18.Phẩm Năm Bài Kệ-362.Chuyện thử nghiệm đức hạnh(Tiền thân Sìlavimamsa)
Kinh Tiểu Bộ - 677. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 363. Chuyện hổ thẹn (Tiền thân Hiri)
Kinh Tiểu Bộ - 678. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 364. Chuyện con đom đóm (Tiền thân Khajjopanaka)
Kinh Tiểu Bộ - 679. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 365. Chuyện người luyện rắn (Tiền thân Ahigundika)
Kinh Tiểu Bộ - 680. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 366. Chuyện con quỷ Gumbiya (Tiền thân Gumbiya)
Kinh Tiểu Bộ - 681. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 367. Chuyện vị y sĩ già (Tiền thân Sàliya)
Kinh Tiểu Bộ - 682. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 368. Chuyện dây trói buộc (Tiền thân Tacasàra)
Kinh Tiểu Bộ - 683. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 369. Chuyện chàng trai Mittavinda (Tiền thân Mittavinda)
Kinh Tiểu Bộ - 684. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 370. Chuyện cây hồng phượng vĩ (Tiền thân Palàsa)
Kinh Tiểu Bộ - 685. Chuyện tiền thân - 18. Phẩm Năm Bài Kệ - 371. Chuyện hoàng tử Kosala (Tiền thân Dighiti Kosala)
Kinh Tiểu Bộ - 686. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 372. Chuyện hai chú nai con (Tiền thân Migapotaka)
Kinh Tiểu Bộ - 687. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 373. Chuyện con chuột (Tiền thân Mùsika)
Kinh Tiểu Bộ - 688. Chuyện tiền thân-19. Phẩm Sáu Bài Kệ-374.Chuyện chàng tiểu xạ thủ(Tiền thân Culladhanuggaha)
Kinh Tiểu Bộ - 689. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 375. Chuyện chim bồ câu (Tiền thân Kapota)
Kinh Tiểu Bộ - 690. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 376. Chuyện người lái đò (Tiền thân Avàriya)
Kinh Tiểu Bộ - 691. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 377. Chuyện bà-la-môn Setakeku (Tiền thân Setakeku)
Kinh Tiểu Bộ - 692. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 378. Chuyện bà-la-môn Darìmukha (Tiền thân Darìmukha)
Kinh Tiểu Bộ - 693. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 379. Chuyện núi Neru (Tiền thân Neru)
Kinh Tiểu Bộ - 694. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 380. Chuyện thiên nữ Ásankà (Tiền thân Asankà)
Kinh Tiểu Bộ - 695. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 381. Chuyện chim thứu Migàlopa (Tiền thân Migàlopa)
Kinh Tiểu Bộ - 696. Chuyện tiền thân-19.Phẩm Sáu Bài Kệ-382.Chuyện hai thiên nữ Siri và Kàlakanni(Tiền thân Siri v
Kinh Tiểu Bộ - 697. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 383. Chuyện kê vương (Tiền thân Kukkuta)
Kinh Tiểu Bộ - 698. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 384. Chuyện pháp ấn (Tiền thân Dhammaddhaja)
Kinh Tiểu Bộ - 699. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 385. Chuyện lộc vương hoan hỷ (Tiền thân Nandiyamiga
Kinh Tiểu Bộ - 700. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 386. Chuyện con lừa (Tiền thân Kharaputta)
Kinh Tiểu Bộ - 701. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 387. Chuyện cây kim (Tiền thân Suci)
Kinh Tiểu Bộ - 702. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 388. Chuyện con heo mõm dài (Tiền thân Tundila)
Kinh Tiểu Bộ - 703. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 389. Chuyện con cua vàng (Tiền thân Suvannakakkata)
Kinh Tiểu Bộ - 704. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 390. Chuyện chim Mayhaka (Tiền thân Mayhaka)
Kinh Tiểu Bộ - 705. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 391. Chuyện vị tà thuật sư (Tiền thân Dhajavihettha)
Kinh Tiểu Bộ - 706. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 392. Chuyện củ hoa sen (Tiền thân Bhisapupha)
Kinh Tiểu Bộ - 707. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 393. Chuyện món tàn thực (Tiền thân Vighàsa)
Kinh Tiểu Bộ - 708. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 394. Chuyện chim cút (Tiền thân Vattaka)
Kinh Tiểu Bộ - 709. Chuyện tiền thân - 19. Phẩm Sáu Bài Kệ - 395. Chuyện con quạ (Tiền thân Kàka)

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019