CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tiểu Bộ Kinh - 8 chuyện tiền thân 5 (số 473 - 520)

Tab chính

Audio: 48
Mp3
Kinh Tiểu Bộ - 786. Chuyện tiền thân - 20. Phẩm Mười Hai Bài Kệ - 473. Chuyện Bạn-Thù (Tiền thân Mittàmitta)
Kinh Tiểu Bộ - 787. Chuyện tiền thân - 21. Phẩm Mười Ba Bài Kệ - 474. Chuyện trái xoài (Tiền thân (Amba)
Kinh Tiểu Bộ - 788. Chuyện tiền thân - 21. Phẩm Mười Ba Bài Kệ - 475. Chuyện cây hồng phượng vĩ
Kinh Tiểu Bộ - 789. Chuyện tiền thân - 21. Phẩm Mười Ba Bài Kệ - 476. Chuyện chúa thiên nga có thần tốc
Kinh Tiểu Bộ - 790. Chuyện tiền thân - 21. Phẩm Mười Ba Bài Kệ - 477. Chuyện tiểu đạo sĩ Nàrada
Kinh Tiểu Bộ - 791. Chuyện tiền thân - 21. Phẩm Mười Ba Bài Kệ - 478. Chuyện sứ thần (Tiền thân Dùta)
Kinh Tiểu Bộ - 792. Chuyện tiền thân - 21. Phẩm Mười Ba Bài Kệ - 479. Chuyện cây bồ đề và thánh đế Kàlinga
Kinh Tiểu Bộ - 793. Chuyện tiền thân - 21. Phẩm Mười Ba Bài Kệ - 480. Chuyện hiền giả Akitta (Tiền thân Akitta)
Kinh Tiểu Bộ - 794. Chuyện tiền thân - 21. Phẩm Mười Ba Bài Kệ - 481. Chuyện hiền giả Takkàriya
Kinh Tiểu Bộ - 795. Chuyện tiền thân - 21. Phẩm Mười Ba Bài Kệ - 482. Chuyện lộc vương (Tiền thân Ruru)
Kinh Tiểu Bộ - 796. Chuyện tiền thân - 21. Phẩm Mười Ba Bài Kệ - 483. Chuyện chúa nai Sarabha
Kinh Tiểu Bộ - 797. Chuyện tiền thân - 21. Phẩm Tạp Phẩm - 484. Chuyện cánh đồng lúa (Tiền thân Sàlikedàra)
Kinh Tiểu Bộ - 798. Chuyện tiền thân - 21. Phẩm Tạp Phẩm - 485. Chuyện đôi ca thần Canda (Tiền thân Canda Kinnara)
Kinh Tiểu Bộ - 799. Chuyện tiền thân - 21. Phẩm Tạp Phẩm - 486. Chuyện chúa chim ưng (Tiền thân Màha Ukkusa)
Kinh Tiểu Bộ - 800. Chuyện tiền thân - 21. Phẩm Tạp Phẩm - 487. Chuyện nam tử Uddàlaka (Tiền thân Uddàlaka)
Kinh Tiểu Bộ - 801. Chuyện tiền thân - 21. Phẩm Tạp Phẩm - 488. Chuyện củ sen (Tiền thân Bhisa)
Kinh Tiểu Bộ - 802. Chuyện tiền thân - 21. Phẩm Tạp Phẩm - 489. Chuyện đại vương huy hoàng (Tiền thân Suruci)
Kinh Tiểu Bộ - 803. Chuyện tiền thân - 21. Phẩm Tạp Phẩm - 490. Chuyện nam vi hành trì trai giới
Kinh Tiểu Bộ - 804. Chuyện tiền thân - 21. Phẩm Tạp Phẩm - 491. Chuyện Ðại khổng tước (Tiền thân Mahà-Mora)
Kinh Tiểu Bộ - 805. Chuyện tiền thân - 21. Phẩm Tạp Phẩm - 492. Chuyện lợn rừng của thợ mộc
Kinh Tiểu Bộ - 806. Chuyện tiền thân - 21. Phẩm Tạp Phẩm - 493. Chuyện vị đại vương nhân
Kinh Tiểu Bộ - 807. Chuyện tiền thân - 21. Phẩm Tạp Phẩm - 494. Chuyện đại vương Sadhìna (Tiền thân Sàdhìna)
Kinh Tiểu Bộ - 808. Chuyện tiền thân - 21. Phẩm Tạp Phẩm - 495. Chuyện mười hạng Bà-la-môn
Kinh Tiểu Bộ - 809. Chuyện tiền thân - 21. Phẩm Tạp Phẩm - 496. Chuyện cúng thực phẩm đúng cấp bậc
Kinh Tiểu Bộ - 810. Chuyện tiền thân - 21. Phẩm Hai Mươi Bài Kệ - 497. Chuyện bậc hiền trí Màtanga
Kinh Tiểu Bộ - 811. Chuyện tiền thân - 21. Phẩm Hai Mươi Bài Kệ - 498. Chuyện đôi bạn Citta-sambhùta
Kinh Tiểu Bộ - 812. Chuyện tiền thân - 21. Phẩm Hai Mươi Bài Kệ - 499. Chuyện đại vương Sivi (Tiền thân Sivi)
Kinh Tiểu Bộ - 813. Chuyện tiền thân - 21. Phẩm Hai Mươi Bài Kệ - 500. Chuyện thần nữ Cát tường
Kinh Tiểu Bộ - 814. Chuyện tiền thân - 21. Phẩm Hai Mươi Bài Kệ - 501. Chuyện lộc vương Rohanta
Kinh Tiểu Bộ - 815. Chuyện tiền thân - 21. Phẩm Hai Mươi Bài Kệ - 502. Chuyện chúa thiên nga (Tiền thân Hamsa)
Kinh Tiểu Bộ - 816. Chuyện tiền thân - 21. Phẩm Hai Mươi Bài Kệ - 503. Chuyện anh vũ Sattigumba
Kinh Tiểu Bộ - 817. Chuyện tiền thân - 21. Phẩm Hai Mươi Bài Kệ - 504. Chuyện Ðại vương Bhallàtiya
Kinh Tiểu Bộ - 818. Chuyện tiền thân - 21. Phẩm Hai Mươi Bài Kệ - 505. Chuyện vương tử hoan lạc
Kinh Tiểu Bộ - 819. Chuyện tiền thân - 21. Phẩm Hai Mươi Bài Kệ - 506. Chuyện long vương Campeyya
Kinh Tiểu Bộ - 820. Chuyện tiền thân - 21. Phẩm Hai Mươi Bài Kệ - 507. Chuyện sức cám dỗ mạnh
Kinh Tiểu Bộ - 821. Chuyện tiền thân - 21. Phẩm Hai Mươi Bài Kệ - 508. Chuyện năm vị hiền nhân
Kinh Tiểu Bộ - 822. Chuyện tiền thân - 21. Phẩm Hai Mươi Bài Kệ - 509. Chuyện hiền giả quản tượng
Kinh Tiểu Bộ - 823. Chuyện tiền thân - 21. Phẩm Hai Mươi Bài Kệ - 510. Chuyện vương tử trong ngôi nhà sắt
Kinh Tiểu Bộ - 824. Chuyện tiền thân - 21. Phẩm Ba Mươi Bài Kệ - 511. Chuyện dục tham kỳ dị
Kinh Tiểu Bộ - 825. Chuyện tiền thân - 21. Phẩm Ba Mươi Bài Kệ - 512. Chuyện bình rượu (Tiền thân Kumbha)
Kinh Tiểu Bộ - 826. Chuyện tiền thân - 21. Phẩm Ba Mươi Bài Kệ - 513. Chuyện vương tử chiến thắng
Kinh Tiểu Bộ - 827. Chuyện tiền thân - 21. Phẩm Ba Mươi Bài Kệ - 514. Chuyện tượng vương ở hồ Chaddanta
Kinh Tiểu Bộ - 828. Chuyện tiền thân - 21. Phẩm Ba Mươi Bài Kệ - 515. Chuyện nam tử Sambhava (Tiền thân Sambhava)
Kinh Tiểu Bộ - 829. Chuyện tiền thân - 21. Phẩm Ba Mươi Bài Kệ - 516. Chuyện khỉ chúa (Tiền thân Mahàkapi)

Videos

Video mới nhất

Đừng vì tiền
TT. Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật, ngày 13/3/2022.
Kinh tế từ cái nhìn Phật giáo l Dẫn nhập triết học Phật giáo 2022
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM, ngày 9/3/2022.
Những điều không làm trong hôn nhân
TT. Thích Nhật Từu giảng trong lễ hằng thuận, tại chùa Giác Ngộ, tháng 3/2022.
Chiến tranh và hòa bình l Dẫn nhập triết học Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM, ngày 9/3/2022.
Hiến tạng khi sự sống được tiếp nối
Một chương trình của Đài Truyền hình An Viên, với sự tham dự của ca sĩ khách mời Phi Hùng
Làm chủ cái tôi trong cuộc sống
Một chương trình của Đài Truyền hình An Viên, với nghệ sĩ khách mời Thành Lộc
Các bài học từ sự xuất gia của đức Phật
TT. Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ nhân kỷ niệm Thái tử Tất-đạt-đa xuất gia, ngày 10/3/2022 (nhằm 8/2 Nhâm Dần).