CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trường Bộ

Tab chính

Audio: 25
Mp3
Kinh Trường Bộ - 15. Kinh Đại Duyên
Kinh Trường Bộ - 01. Kinh Phạm Võng
Kinh Trường Bộ - 02. Kinh Sa-Môn Qua
Kinh Trường Bộ - 03. Kinh Ambattha
Kinh Trường Bộ - 04. Kinh Sonadanda
Kinh Trường Bộ - 05. Kinh Kutadanda
Kinh Trường Bộ - 06. Kinh Mahàli và 07. Kinh Jaliya
Kinh Trường Bộ - 08. Kinh Kassapa
Kinh Trường Bộ - 09. Kinh Potthapada
Kinh Trường Bộ - 10. Kinh Subha
Kinh Trường Bộ - 11. Kinh Kevaddha
Kinh Trường Bộ - 12. Kinh Lohicca
Kinh Trường Bộ - 13. Kinh Tevijja
Kinh Trường Bộ - 14. Kinh Đại Bổn
Kinh Trường Bộ - 16a. Kinh Đại Bát Niết Bàn
Kinh Trường Bộ - 16b. Kinh Đại Bat Niết Bàn tiếp theo
Kinh Trường Bộ - 26. Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống
Kinh Trường Bộ - 28. Kinh Tự Hoan Hỷ
Kinh Trường Bộ - 29. Kinh Thanh Tịnh
Kinh Trường Bộ - 30. Kinh Tướng
Kinh Trường Bộ - 31. Kinh Giáo Thọ Thi Ca-La-Việt
Kinh Trường Bộ - 32. Kinh A-Sáng-Nang-Chi
Kinh Trường Bộ - 33. Kinh Phúng Tụng
Kinh Trường Bộ - 34. Kinh Thập Thượng
Kinh Trường Bộ - Lời cảm tạ

Videos