CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trường Bộ

Tab chính

Audio: 25
Mp3
Kinh Trường Bộ - 15. Kinh Đại Duyên
Kinh Trường Bộ - 01. Kinh Phạm Võng
Kinh Trường Bộ - 02. Kinh Sa-Môn Qua
Kinh Trường Bộ - 03. Kinh Ambattha
Kinh Trường Bộ - 04. Kinh Sonadanda
Kinh Trường Bộ - 05. Kinh Kutadanda
Kinh Trường Bộ - 06. Kinh Mahàli và 07. Kinh Jaliya
Kinh Trường Bộ - 08. Kinh Kassapa
Kinh Trường Bộ - 09. Kinh Potthapada
Kinh Trường Bộ - 10. Kinh Subha
Kinh Trường Bộ - 11. Kinh Kevaddha
Kinh Trường Bộ - 12. Kinh Lohicca
Kinh Trường Bộ - 13. Kinh Tevijja
Kinh Trường Bộ - 14. Kinh Đại Bổn
Kinh Trường Bộ - 16a. Kinh Đại Bát Niết Bàn
Kinh Trường Bộ - 16b. Kinh Đại Bat Niết Bàn tiếp theo
Kinh Trường Bộ - 26. Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống
Kinh Trường Bộ - 28. Kinh Tự Hoan Hỷ
Kinh Trường Bộ - 29. Kinh Thanh Tịnh
Kinh Trường Bộ - 30. Kinh Tướng
Kinh Trường Bộ - 31. Kinh Giáo Thọ Thi Ca-La-Việt
Kinh Trường Bộ - 32. Kinh A-Sáng-Nang-Chi
Kinh Trường Bộ - 33. Kinh Phúng Tụng
Kinh Trường Bộ - 34. Kinh Thập Thượng
Kinh Trường Bộ - Lời cảm tạ

Videos

Video mới nhất

Thiền sư Thích Nhất Hạnh - người xây dựng hòa bình và thắp đuốc tỉnh thức trên toàn cầu
TT. Thích Nhật Từ chia sẻ trong lễ tưởng niệm Thiền sư Thích Nhất Hạnh (1926 - 2022), tại chùa Giác Ngộ, tối ngày 22/1/2022.
Đạo đức học Phật giáo l Dẫn nhập triết học Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/1/2022.
Thánh nhân giải thoát l Giải thoát luận Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online tại chùa Giác Ngộ, ngày 11/01/2022.
Giác ngộ l Giải thoát luận Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online tại chùa Giác Ngộ, ngày 11/01/2022.
7 loại vợ chồng
TT. Thích Nhật Từ giảng trong lễ hằng thuận, tại chùa Giác Ngộ, tháng 1/2022.
Sự xuất gia, tu tập và giác ngộ của Phật Thích Ca
TT. Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 9/1/2022.
Ý nghĩa giác ngộ Phật thành đạo l Thích Nhật Từ
TT. Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 10/1/2022.
Ba giai đoạn triết học Ấn giáo l Dẫn nhập triết học Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM, ngày 5/1/2022.