CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Tụng Hằng Ngày - 26. Kinh Quan Niệm về Như Lai

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.6 (41 votes)
5.019 lượt nghe.
Bình luận