CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Tụng Hằng Ngày - 29. Kinh Dụ Ngôn Bọt Nước

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 3 (34 votes)
6.290 lượt nghe.
Bình luận