CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Tương Ưng Bộ - Tập 1: Chương 01: Tương Ưng Chư Thiên - 7. Phẩm Thắng (S.i,39)

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.5 (39 votes)
10.040 lượt nghe.
Bình luận