CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Tương Ưng Bộ - Tập 1: Chương 01: Tương Ưng Chư Thiên - 8. Phẩm Ðoạn (S.i,41)

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.9 (31 votes)
9.647 lượt nghe.
Bình luận