CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Tương Ưng Bộ - Tập 1: Chương 02: Tương Ưng Thiên Tử - 1. Phẩm Thứ Nhất (S.i,46)

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 3 (32 votes)
8.467 lượt nghe.
Bình luận