CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Tương Ưng Bộ - Tập 1: Chương 02: Tương Ưng Thiên Tử - 2. Phẩm Cấp Cô Độc (S.i,51)

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.9 (29 votes)
9.501 lượt nghe.
Bình luận