CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Tương Ưng Bộ - Tập 2: Chương 5: Tương Ưng Kassapa(Ca Diếp)

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.1 (35 votes)
6.024 lượt nghe.
Bình luận