CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Tương Ưng Bộ - Tập 2: Chương 8: Tương Ưng Lakkhana - 2. Phẩm Thứ Hai

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.5 (23 votes)
5.235 lượt nghe.
Bình luận