CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Tương Ưng Bộ - Tập 5 - Thiên Đại Phẩm

Tiêu đề Mp3
Tập 5: Chương 4: Tương Ưng Căn - 9. Phẩm Không Phóng Dật
Tập 5: Chương 4: Tương Ưng Căn - 10. Phẩm Việc Làm Cần Sức Mạnh
Tập 5: Chương 4: Tương Ưng Căn - 11. Phẩm Tầm Cầu
Tập 5: Chương 4: Tương Ưng Căn - 12. Phẩm Bộc Lưu
Tập 5: Chương 4: Tương Ưng Căn - 13. Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết
Tập 5: Chương 4: Tương Ưng Căn - 14. Phẩm Không Phóng Dật
Tập 5: Chương 4: Tương Ưng Căn - 17. Phẩm Bộc Lưu
Tập 5: Chương 5: Tương Ưng Chánh Cần - 1. Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết
Tập 5: Chương 5: Tương Ưng Chánh Cần - 2. Phẩm Không Phóng Dật
Tập 5: Chương 5: Tương Ưng Chánh Cần - 3. Phẩm Việc Làm Cần Sức Mạnh
Tập 5: Chương 5: Tương Ưng Chánh Cần - 4. Phẩm Tầm Cầu
Tập 5: Chương 5: Tương Ưng Chánh Cần - 5. Phẩm Bộc Lưu
Tập 5: Chương 6: Tương Ưng Lực - 1. Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết
Tập 5: Chương 6: Tương Ưng Lực - 2. Phẩm Không Phóng Dật
Tập 5: Chương 6: Tương Ưng Lực - 3. Phẩm Sức Mạnh
Tập 5: Chương 6: Tương Ưng Lực - 4. Phẩm Tầm cầu
Tập 5: Chương 6: Tương Ưng Lực - 5. Phẩm Bộc Lưu
Tập 5: Chương 6: Tương Ưng Lực - 6. Phẩm Sông Hằng Rộng Thuyết
Tập 5: Chương 6: Tương Ưng Lực - 7. Phẩm Không Phóng Dật
Tập 5: Chương 6: Tương Ưng Lực - 8. Phẩm Lực
Tập 5: Chương 6: Tương Ưng Lực - 9. Phẩm Tầm Cầu
Tập 5: Chương 6: Tương Ưng Lực - 10. Phẩm Bộc Lưu
Tập 5: Chương 7: Tương Ưng Như Ý Túc - 1. Phẩm Capala
Tập 5: Chương 7: Tương Ưng Như Ý Túc - 2. Phẩm Lâu Rừng
Tập 5: Chương 7: Tương Ưng Như Ý Túc - 3. Phẩm Thứ Ba
Tập 5: Chương 8: Tương Ưng Anuruddha - 1. Phẩm Độc Cư
Tập 5: Chương 8: Tương Ưng Anuruddha - 2. Phẩm Thứ Hai
Tập 5: Chương 9: Tương Ưng Thiền - 1. Phẩm Sông Hồng Rộng Thuyết
Tập 5: Chương 9: Tương Ưng Thiền - 2. Phẩm Bộc Lưu
Tập 5: Chương 10: Tương Ưng Hơi Thở Vô Hơi Thở Ra - 1.Phẩm Một Pháp
Tập 5: Chương 10: Tương Ưng Hơi Thở Vô Hơi Thở Ra - 2. Phẩm Thứ Hai
Tập 5: Chương 11: Tương Ưng Dự Lưu - 1. Phẩm Thứ Nhất
Tập 5: Chương 11: Tương Ưng Dự Lưu - 2. Phẩm Veludvara
Tập 5: Chương 11: Tương Ưng Dự Lưu - 3. Phẩm Một Ngàn Hay Vườn Vua
Tập 5: Chương 11: Tương Ưng Dự Lưu - 4. Phẩm Saranani
Tập 5: Chương 11: Tương Ưng Dự Lưu - 5. Phẩm Phước Đức Sung Mãn
Tập 5: Chương 11: Tương Ưng Dự Lưu - 6. Phẩm Phước Đức Sung Mãn Với Kệ
Tập 5: Chương 11: Tương Ưng Dự Lưu - 7. Phẩm Với Trí Tuệ
Tập 5: Chương 12: Tương Ưng Sự Thật - 1. Phẩm Định
Tập 5: Chương 12: Tương Ưng Sự Thật - 2. Phẩm Chuyển Pháp Luân
Tập 5: Chương 12: Tương Ưng Sự Thật - 3. Phẩm Kotigama
Tập 5: Chương 12: Tương Ưng Sự Thật - 4. Phẩm Rừng Simsapa
Tập 5: Chương 12: Tương Ưng Sự Thật - 5. Phẩm Vực Thẳm
Tập 5: Chương 12: Tương Ưng Sự Thật - 6. Phẩm Chứng Đạt

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019