CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 6 năm 2005

Tab chính

Videos

Chuyển nghiệp 1 (17/06/2005)
Giảng tại Từ Bi Nguyện, San Jose, 17/06/2005.
Chuyển nghiệp 2 (18/06/2005)
Giảng tại Chùa Duyên Giác, San Jose, 18/06/2005.
Chuyển hóa cảm xúc 1 (21/06/2005)
Giảng tại Chùa Quan Âm, San Jose, 21/06/2005.
Đối diện cái chết 1(23/06/2005)
Giảng tại Đạo tràng Chúc Hảo, San Jose, 23-06-2005.
Đối diện cái chết 2 (25/06/2005)
Giảng tại Tịnh xá Ngọc An, Sacramento, 25-06-2005.
Chuyển hóa cảm xúc 2 (26/06/2005)
Giảng tại Tu viện Viên Chiếu, Sacramento, 25-06-2005.
Vượt qua mặc cảm tự ti (06/6/2005)
Giảng tại Chùa Ấn Quang 06/06/2005.
Vượt qua mặc cảm tội lỗi (06/06/2005)
Giảng tại Chùa Xá Lợi 06/06/2005.