CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 6 năm 2005

Tình phụ tử của Phật (19/06/2005)
Giảng tại Chùa Tuệ Viên, San Jose, Father’s Day 19/06/2005.
Thông điệp Bồ-tát Quảng Đức (19/06/2005)
Giảng tại Chùa Quảng Đức, San Jose, 19/06/2005.
Tình cha núi cả (20/06/2005)
Giảng tại Đạo tràng An Hạnh, San Jose, Father’s Day 20/06/2005.
Vượt qua mặc cảm tự ti (06/6/2005)
Giảng tại Chùa Ấn Quang 06/06/2005.
Chuyển hóa cảm xúc 1 (21/06/2005)
Giảng tại Chùa Quan Âm, San Jose, 21/06/2005.
Vượt qua mặc cảm tội lỗi (06/06/2005)
Giảng tại Chùa Xá Lợi 06/06/2005.
Đối diện cái chết 1(23/06/2005)
Giảng tại Đạo tràng Chúc Hảo, San Jose, 23-06-2005.
Đối diện cái chết 2 (25/06/2005)
Giảng tại Tịnh xá Ngọc An, Sacramento, 25-06-2005.
Chuyển hóa cảm xúc 2 (26/06/2005)
Giảng tại Tu viện Viên Chiếu, Sacramento, 25-06-2005.
Nhận diện oan trái (11/06/2005)
Giảng tại Chùa An Lạc, San Jose, 11-06-2005.
Vượt qua oan trái (12/06/2005)
Giảng tại Chùa An Lạc, San Jose, 12-06-2005.
Vượt qua vu khống (16/06/2005)
Giảng tại Đạo tràng Diệu Huệ, San Francisco, 16/06/2005.

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019