CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 6 năm 2007

Triết lý về đất (20/06/2007)
Giảng tại Đạo tràng Từ Bi Nguyện, Sacramento, ngày 20-06-07
Cận tử nghiệp (21/06/2007)
Giảng tại Chùa Phổ Minh, Sacramento, ngày 21-06-07
Pháp đàm về sinh tử (22/06/2007)
Giảng tại Chùa Phổ Minh, Sacramento, ngày 22-06-07.
Cứu người tội khổ (23/06/2007)
Giảng tại Tu viện Viên Chiếu, Sacramento, ngày 23-06-07.
Tứ Vô Lượng Tâm: Từ, Bi (24/06/2007)
Giảng tại Chương trình phát thanh Đuốc Tuệ, Santa Ana, ngày 24-06-07.
Tương lai Phật giáo (25/06/2007)
Trả lời phỏng vấn chương trình phát thanh Đuốc Tuệ, Santa Ana, ngày 25-06-07.
Phật giáo và quản lý tốt (03/06/2007)
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 03-06-07.
Duy Thức 2: Bản chất tâm thức (26/06/2007)
Giảng tại Chùa Đức Viên, San Jose, ngày 26-06-07
Nguyên lý quản lý tốt (03/06/2007)
Giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 03-06-07
Duy Thức 3: Phẩm chất và hoàn cảnh (27/06/2007)
Giảng tại Chùa Đức Viên, San Jose, ngày 27-06-07.
Phật giáo và phát triển bền vững (05/06/2007)
Giảng tại Chùa Kim Huê, Sa Đéc, ngày 05-06-07.
Duy Thức 4: Thức Mạt-na (28/06/2007)
Giảng tại Chùa Đức Viên, San Jose, ngày 28-06-07
Duy Thức 5: Chuyển hóa thức Mạt-na (29/06/2007)
Giảng tại Chùa Đức Viên, San Jose, ngày 29-06-07
Chữ Hòa trong đạo Phật (15/06/2007)
Giảng tại Đạo tràng Phổ Hòa, San Jose, ngày 15-06-07.
Duy Thức 6: Bản chất ý thức (30/06/2007)
Giảng tại Chùa Đức Viên, San Jose, ngày 30-06-07
Duy Thức 1: Chủ thể và đối tượng (16/06/2007)
Giảng tại Đạo tràng Chúc Hảo, San Jose, ngày 16-06-07.
Triết Lý Về Đất (Phần 1-3) (20/06/2007) Thích Nhật Từ
Đạo Tràng Bi Nguyện - Hoa Kỳ, ngày 20/06/2007
Tuổi trẻ và tình yêu (16/06/2007)
Giảng tại Đạo tràng Minh Tâm, San Jose, ngày 16-06-07.

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019