CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 6 năm 2007

Tab chính

Phật giáo và quản lý tốt (03/06/2007)
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 03-06-07.
Duy Thức 2: Bản chất tâm thức (26/06/2007)
Giảng tại Chùa Đức Viên, San Jose, ngày 26-06-07
Duy Thức 3: Phẩm chất và hoàn cảnh (27/06/2007)
Giảng tại Chùa Đức Viên, San Jose, ngày 27-06-07.
Duy Thức 4: Thức Mạt-na (28/06/2007)
Giảng tại Chùa Đức Viên, San Jose, ngày 28-06-07
Duy Thức 5: Chuyển hóa thức Mạt-na (29/06/2007)
Giảng tại Chùa Đức Viên, San Jose, ngày 29-06-07
Duy Thức 6: Bản chất ý thức (30/06/2007)
Giảng tại Chùa Đức Viên, San Jose, ngày 30-06-07
Triết Lý Về Đất (Phần 1-3) (20/06/2007) Thích Nhật Từ
Đạo Tràng Bi Nguyện - Hoa Kỳ, ngày 20/06/2007
Triết Lý Về Đất (Phần 2-3) (20/06/2007) Thích Nhật Từ
Đạo Tràng Bi Nguyện - Hoa Kỳ, ngày 20/06/2007
Triết Lý Về Đất (Phần 3-3) (20/06/2007) Thích Nhật Từ
Đạo Tràng Bi Nguyện - Hoa Kỳ, ngày 20/06/2007
Ngũ quán Quan Âm (19/06/2007)
Giảng tại Quan Âm Tịnh Xá, San Jose, ngày 19-06-07.
Cận tử nghiệp (21/06/2007)
Giảng tại Chùa Phổ Minh, Sacramento, ngày 21-06-07
Pháp đàm về sinh tử (22/06/2007)
Giảng tại Chùa Phổ Minh, Sacramento, ngày 22-06-07.
Cứu người tội khổ (23/06/2007)
Giảng tại Tu viện Viên Chiếu, Sacramento, ngày 23-06-07.
Tứ Vô Lượng Tâm: Từ, Bi (24/06/2007)
Giảng tại Chương trình phát thanh Đuốc Tuệ, Santa Ana, ngày 24-06-07.
Triết lý vô ngã (06/06/2007)
Giảng tại Chùa Giác Nguyên, ngày 06-05-07.
Tương lai Phật giáo (25/06/2007)
Trả lời phỏng vấn chương trình phát thanh Đuốc Tuệ, Santa Ana, ngày 25-06-07.
Nguyên lý quản lý tốt (03/06/2007)
Giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 03-06-07
Phật giáo và phát triển bền vững (05/06/2007)
Giảng tại Chùa Kim Huê, Sa Đéc, ngày 05-06-07.

Video mới nhất

Cách chọn đề tài l Phương pháp nghiên cứu
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 11/11/2021.
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc 04/04/2021
TT. Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chàu Giác Ngộ, 04/04/2021.
Khái quát văn học Phật giáo Pali
TT. Thích Nhật Từ giảng tại trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM, ngày 01/04/2021.
5 pháp quán của Bồ-tát Quán Thế Âm trong Kinh Pháp hoa
TT. Nhật Từ thuyết giảng nhân kỷ niệm Bồ-tát Quán Thế Âm đản sanh (19/02 AL), ngày 31/03/2021, tại chùa Giác Ngộ.
Vì sao không được hạnh phúc?
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/03/2021.
Tài liệu và đề tài l Phương pháp nghiên cứu
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 11/11/2020.
Bản chất và giá trị của Niết-bàn
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/03/2021.
Kỹ năng ghi chép bài giảng l Phương pháp nghiên cứu
TT. Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 03/11/2021.