CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 12 năm 2010

Tu tại gia (05/12/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Phổ Quang nhân khóa tu Một ngày an lạc 130, ngày 05/12/2010
Những điều nên tránh trong hôn nhân (05/12/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 05/12/2010.
Vượt qua bệnh trầm cảm (05/12/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 05/12/2010.
Người tu Tịnh Độ nên biết (14/12/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Long Hưng ngày 14/12/2010
Kiệm phước, tu phước và hưởng phước (18/12/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Phước Long, Tiền Giang, ngày 18/12/2010
Đứng dậy từ biến cố (18/12/2010) Thích Nhật Từ
Giảng kinh "Hải đảo tự thân" tại chùa Pháp Vân, ngày 18/12/2010
Kinh Pháp Cú 15: Hạnh phúc đơn sơ (26/12/2010)
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 26/12/2010.
Vấn đáp: Vong hồn và thân trung ấm (03/12/2010) Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Phật Quang, ngày 03/12/2010

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019