CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 04 năm 2013

Tab chính

Videos

Kinh Thủ Lăng Nghiêm 14 (2013): 52 cấp tâm linh Bồ-tát
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 13/04/2013.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm 7 (2013): Bội trần hiệp giác
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 01/04/2013
Kinh Thủ Lăng Nghiêm 15 (2013): Nguyên nhân khổ đau
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 15/04/2013.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm 8 (2013): Vô công dụng đạo và sáu căn viên thông
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 01/04/2013.
Dẫn Nhập Triết Học Phật Giáo 13: Bản chất và mục tiêu giác ngộ (17/04/2013)
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 17/04/2013
Dẫn nhập triết học Phật giáo 09: Chiến tranh và hòa bình (03/04/2013)
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 03/04/2013
Dẫn Nhập Triết Học Phật Giáo 14: Con đường giải thoát  (2013)
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 17/04/2013.
Dẫn nhập triết học Phật giáo 10: Kinh tế từ cái nhìn Phật giáo ( 03/04/2013)
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 03/04/2013
Ý nghĩa cầu an và cầu siêu (20/04/2013)
Giảng tai chùa Bửu Trì, Cần Thơ, ngày 20/04/2013
Các ngộ nhận về đạo Phật cần tránh (5/4/2013)
Giảng nhân đại lễ cung thỉnh tôn tượng Phật ngọc Phật Hoàng Trần Nhân Tông tại Trung Tâm Hội Nghị tỉnh Quảng Trị, ngày 5/4/2013.
Kinh Tứ Niệm Xứ: Bốn đối tượng quán niệm (21/04/2013)
Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 21/04/2013
Kinh Thủ Lăng Nghiêm 9 (2013): Giác ngộ của A-la-hán
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 06/04/2013.