CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 04 - 2022

Tab chính

Videos

Môn học Dẫn nhập triết học Phật giáo - Bài 13: Niết Bàn: Bản chất và mục tiêu giác ngộ
MÔN HỌC DẪN NHẬP TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO - BÀI 13: NIẾT BÀN: BẢN CHẤT VÀ MỤC TIÊU GIÁC NGỘ, TT. Thích Nhật Từ giảng dạy ngày 13-04-2022.
6 điều vĩ đại của Đại Sư Thiện Hoa
Pháp thoại: 6 ĐIỀU VĨ ĐẠI CỦA ĐẠI SƯ THIỆN HOA do TT. Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ ngày 16-04-2022.
Thực tập Phật pháp giữa chốn hồng trần
Pháp thoại: THỰC TẬP PHẬT PHÁP GIỮA CHỐN HỒNG TRẦN do TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng tại chùa Giác Ngộ.
Sức mạnh của trí tuệ
Đề tài: SỨC MẠNH CỦA TRÍ TUỆ - TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật tại chùa Giác Ngộ, ngày 24-04-2022.
Môn học Dẫn nhập triết học Phật giáo 2022 - Bài 14: Con đường giải thoát
MÔN HỌC DẪN NHẬP TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO 2022 - BÀI 14: CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT, TT. Thích Nhật Từ giảng dạy ngày 20-04-2022.
Môn học Dẫn nhập triết học Phật giáo 2022 - Bài 15: Thánh nhân trong kinh điển Pali
MÔN HỌC DẪN NHẬP TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO 2022 - BÀI 15: THÁNH NHÂN TRONG KINH ĐIỂN PALI, TT. Thích Nhật Từ giảng dạy ngày 27-04-2022.