CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Ăn chay được vãng sanh không, kinh bậc nhất trong các kinh, niệm Phật và buông xả, Đại thừa và Tiểu thừa, địa ngục và ngạ quỷ trong kinh Pali, hữu tình và vô tình, cúng kiến trong đạo Phật, thiêu hay chôn người chết, bệnh ma nhập

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.1 (25 votes)
7.933 lượt nghe.
Bình luận