CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Hồi hướng công đức, đặc tính của chánh pháp, thiền định, quán niệm hơi thở, cốt lõi bát nhã tâm kinh, thần chú bát nhã, tu thập thiện và tứ vô lượng tâm, tam vô lậu học

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.5 (29 votes)
8.242 lượt nghe.
Bình luận