CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Sự giác ngộ của Đức Phật, Tam Tạng Kinh, Lịch sử Đức Phật, Niềm tin Xá Lợi Phật, Đào tạo Tăng tài

Ấn tống

Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại Bồ Đề Đạo Tràng, ngày 22-02-2017

Các câu hỏi:
1/ Sự giác ngộ của Đức Phật
2/ Khái niệm chơn không và diệu hữu
3/ Lịch sử Đức Phật
4/ Niềm tin Xá lợi Phật
5/ Đào tạo Tăng tài
6/ Tam tạng kinh

Album: 
Pháp thoại tháng 02 - 2017
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Vấn đáp, Pháp thoại 2017
Bạn: Không có. TB: 2.8 (92 votes)
2.859 lượt nghe.
Bình luận