CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Tùy duyên bất biến, niềm tin Đại Thừa, thu hút Phật tử, cầu siêu trong kinh Địa Tạng, kinh nghiệm du học cho Tăng Ni, giới sát sanh đối với Phật tử

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 3 (16 votes)
6.020 lượt nghe.
Bình luận