CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Giới không sát sinh, Tứ Thánh Đế, cúng sao giải hạn, tiêu chí hoằng pháp, sự phát triển của tư tưởng Bồ tát, thiền quán, tội sát sinh

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.3 (24 votes)
6.601 lượt nghe.
Bình luận