CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Phẩm Phổ Môn - Thọ bát quan trai giới - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống

Các câu hỏi:
1/ Phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm
2/ Vận động thân trong chánh niệm
3/ Phương pháp chuyển hóa tính dục
4/ Kinh điển đại thừa
5/ Lý tưởng xuất gia chân chính
6/ Thọ bát quan trai giới
Được Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc lần 18 và Xuất Gia Gieo Duyên lần 2 tại chùa Giác Ngộ, ngày 30-04-2017

Album: 
Pháp thoại tháng 04 - 2017
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên, Vấn đáp, Pháp thoại 2017
Bạn: Không có. TB: 2.2 (86 votes)
2.988 lượt nghe.
Bình luận
2018-11-21: 15:04:03 [log] MainAudioLog [---- Start Download Video with yt_id= xcbiGpBvWws] 2018-11-21: 15:04:03 [log] MainAudioLog [ ... Download Youtube Video and Save to: /home/chuagiacngo/sites/default/files/tmp/download-videos/xcbiGpBvWws.mp4 ] 2018-11-21: 15:07:03 [log] MainAudioLog [Cannot download MP4 file to converting mp3 ] 2018-11-21: 15:07:03 [log] MainAudioLog [ERROR Mp3='/home/chuagiacngo/sites/default/files/tmp/download-videos/xcbiGpBvWws.mp3' does not exist! ] 1