CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Thủ Lăng Nghiêm 10 (2013): Giác ngộ của A-la-hán và Bồ-tát

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.5 (36 votes)
8.232 lượt nghe.
Bình luận